Innovation

EKONOMI

SNABBFOTAD REVISIONSBYRÅ

Dohrman Revision och Affärsutveckling AB är en liten snabbfotad revisionsbyrå med lång och gedigen erfarenhet av revision.

Nu har diskussionerna om att höja gränsvärdena för revisionsplikt åter aktualiserats av Centerpartiet. På frågan om vad Robert Dohrman anser om revisionspliktens vara eller icke vara svarar han:

– Jag har inga problem med de gränsvärden som råder idag, men vill ändå framhålla att även de minsta bolagen många gånger kan få ut ett mervärde av ett gott samarbete med en revisor.

– Även om kunden anlitar en redovisningsbyrå så kan revisorn många gångar tillföra en hel del till såväl bokslut som i årsredovisningen för även små bolag. För de här små bolagen är all information given för både redovisningskonsulten och kunden, men som revisor är jag också den förste ”utomstående” som tar del av årsredovisningen och kan därmed ofta peka på vad man som utomstående läsare av årsredovisningen saknar information om, säger Robert Dohrman. Talar vi om lite större företag där vi idag har lagkrav om revision vill jag framhålla att redovisning och revision är goda komplement till varandra. De ska inte ställas mot varandra som om de jobbar i konkurrens om kunden. Redovisningskonsulten och revisorn har olika infallsvinklar i sitt arbete. Medan redovisningskonsulten sammanställer alla transaktioner till en helhet, utgår revisorn från helheten och jobbar sig nedåt i detaljerna. Vi granskar olika samband, tar del av nyckeltal, granskar hur rutinerna är tänkta att fungera

– och hur de faktiskt fungerar, eller brister. Vi kan här komma med förslag till förbättringar av såväl interna kontrollfunktioner som eliminering av onödiga ”tidstjuvar”. Jag tror inte heller att man ska förringa betydelsen av att företagaren får en revisionsberättelse som i sig bestyrker att årsredovisningen i allt väsentligt är korrekt. Finns det något anmärkningsvärt att anföra mot årsredovisningen ska det framgå av revisionsberättelsen. Den utgör då lite ”olja i maskineriet” när företagets intressenter behöver bedöma bolaget av olika anledningar.

– När den här processen fungerar optimalt så ger det också företagen en möjlighet att utveckla sina affärer. Vi tillför frågeställningar kring de ekonomiska besluten som kan vara till stor affärsmässig nytta.

Inte minstdet sker större förändringar inom företaget kan det vara bra att nyttja revisorn som bollplank. Det kan röra sig om in- eller utlösen av kompanjon, förvärv av fastighet eller kanske bolag, m m. Revisorn känner till företaget och kan många gånger bidra till att peka på olika alternativ på hur det normalt kan gå till och hur det kan bli skattemässigt effektivt. Eftersom de här frågorna ofta inte är de frågor kunden normalt handskas med är de ofta mycket tacksamma för tips och idéer innan de kontaktar extern expertis på området. Även om det är kul med denna typ av rådgivning får jag inte gå för långt i denna del, säger Robert. Här måste man som revisor bevaka sin roll som revisor, så att jäv inte uppstår. Robert berättar att han också är trummis i ett partyband, Öbor. Han ser en viss likhet mellan revisor/trummis. Som trummis har jag egentligen ett grundläggande uppdrag – håll takten och tillse att vi inte ökar eller tappar tempo. I det uppdraget är tjusningen naturligtvis att brodera musiken genom att spela ut över trummorna med olika fillins.

Likaså gäller för revisionsuppdraget. Uppdraget är att utföra revision, men i samband med den uppkommer nästan alltid frågeställningar som ger ett ytterligare mervärde åt revisionen. Det är då viktigt att dels fånga upp dessa signaler från kunden, dels kunna tas sig tid att penetrera frågorna, men också besitta kompetens att kunna bemöta kundens behov. Att hantera dessa frågor på rätt sätt ger alltid en nöjd kund och extra glans till min egen arbetsdag.

Dohrman Revision och Affärsutveckling AB arbetar i ett större nätverk av skattejurister, momsexperter och bolagsrättsjurister. Robert själv har sin bakgrund på EY.

– Det är viktigt att ha tillgång till experter inom olika områden. Inte bara då behov uppstår hos kunderna som nämnts tidigare, utan även i mitt arbete som revisor, säger Robert. Vi säljer ju kunskap som konsulter och vid revisionens genomförande påstår vi att något är rätt eller fel, då måste vi ha det underbyggt med att kunna hänvisa till varifrån vi hämtat dessa fakta.

Som yrkesgrupp måste vi ständigt utbilda oss och hålla oss uppdaterade om olika regelförändringar, nya införanden och tolkningar. Då är det också ytterst värdefullt med ett bra nätverk av experter som kan ge oss en mer detaljerad beskrivning av hur regler ska tolkas m m och hur vi på bästa sätt kan hjälpa vår kund säger Robert.

“När processen fungerar optimalt ger det företagen möjlighet att utveckla sina affärer”

Läs gärna mer på www.dohrman.se

Share This Post :