Innovation

EKONOMI

Det sitter en ny spelare kring lägerelden

Vi befinner oss i en fantastiskt spännande tid! Digitaliseringen undgår ingen, företag som privatpersoner, och förändrar allt från hur vi kommunicerar, konsumerar, gör affärer och transporterar oss. Vi vet att företag och organisationer som förmår att dra nytta av digitaliseringens möjligheter blir starkare. Samtidigt är det viktigt att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg.

Vi kommer dagligen i kontakt med AI – artificiell intelligens. Mycket av det som är artificiell intelligens är vi inte medvetna om men den påverkar oss likväl. Algoritmer styr både den information som skickas till oss och hur vi hanteras på olika sajter och sammanhang. Risken för att hamna i filterbubblor är uppenbar för såväl företag som för individer. Bubblor med begränsad, och till och med vilseledande, information kan leda till felbeslut och en skev verklighetsuppfattning. Det är därför av högsta vikt att vi kan göra algoritmer etiska och transparanta så att vi bättre förstår hur de fungerar och hur vi påverkas av dem.

Det remarkabla med AI och lärande system är att ju mer de tränar på relevanta data, desto mer effektiva blir de. När AI nu utvecklas i relation till människan kommer AI att bli allt bättre på att interagera med oss. AI kommer bli allt skickligare på att förstå hur vi är funtade enligt det vi har lärt oss från grupptillhörigheten vid lägerelden. AI kommer förmodligen bli bättre på att förstå människor än vad vi själva kan bli. Med autonoma agenter som agerar på nätet för att påverka dig, blir det lätt att föreställa sig riskerna. Givet detta faktum är det både rimligt och nödvändigt att politiken och samhället är med och påverkar AI:s utveckling. I Kalifornien införs nu uppförandekoder vid tillämpningar av AI vilket borde ske även i Sverige. Det kan till och med vara dags att certifiera vissa algoritmer.

Men AI som används i människans tjänst kan också erbjuda enorma värden. AI i paritet med människans intelligens brukar kallas generell och målas av flera upp som ett riskfyllt stadium.

Smal AI är också avancerad teknik men utformad för enklare, nischade applikationer som till exempel tjänster i olika appar. Lär vi oss hantera den smala AI:n väl är vi bättre förberedda på att så småningom hantera och nyttja generell AI.

Vidden av tillämpningsområden kan vara svår att omfatta men amerikanska studier pekar mot att AI potentiellt kan öka den årliga ekonomiska tillväxttakten i USA med två procentenheter fram till år 2035. Så se över den data ditt företag samlar in idag och identifiera data som är möjlig att samla – på nätet eller via sensorer. Analysera sedan vad data kan göra för ditt företags effektivisering, nya produkter och konkurrenskraft. Du kan vara säker på att dina konkurrenter kommer att göra detsamma!

Per-Olof Sjöberg Affärs- och Innovationsområdeschef Digitalisering

RISE Research Institutes of Sweden

 

Share This Post :